Revista literaria avant la lettre

Veredicte del 85è Premi de Narrativa Curta Memorial Teresa Altès de Santa Maria de Puig d’en Cuixa

A Santa Maria de Puig d’en Cuixa, a les set de la tarda del dia 15 de novembre del 2014, a la sala dedicada a Roderic Altès, empresari arma­men­tís­tic i prohom de la vila, del Centre Cultural Xinga i Xala, reunit el jurat format per la Josefina Siracusa, far­ma­cèu­tica i pre­sen­ta­dora del programa literari de TV Santa Maria «Llibrets de llom»; Eulogi Vives, perruquer i his­to­ria­dor local; Amanda Casademón, llevadora i artista escultora; Sebastià Mendiola, membre de la brigada de neteja i poeta i que actua, a més, de secretari, fa constar, en la present acta, el veredicte del 85è Premi de Narrativa Curta memorial Teresa Altès de Santa Maria de Puig d’en Cuixa.

Abans de res, el jurat, vol agrair a la família Altès, un any més, la seva desin­te­res­sada con­tri­bu­ció per fer possible aquest premi i que vol com­me­mo­rar els fatídics fets del 15 de març del 1903 quan durant la fabri­ca­ció d’una nova bomba de mà que resultà defec­tuosa, posà fi a la vida de 45 tre­ba­lla­dors d’Indústries Arma­men­tís­ti­ques Altès, entre ells, la filla gran de la família Altès, Teresa (Teresita), de 24 anys, truncant una carrera literària incipient i pro­me­te­dora.

El jurat vol fer constar el gran nivell de totes les obres pre­sen­ta­des, 3.789 enguany, alhora que encoratja als qui no han tingut la sort de ser guar­do­nats, a provar sort l’any que ve i a agrair-los la seva par­ti­ci­pa­ció.

Després d’una llarga deli­be­ra­ció, el jurat decideix escollir cinc fina­lis­tes: El jou, pseudònim AlbatrosMemòria de calamar, pseudònim BadabingLa pianista guerxa, pseudònim GrisallaL’amic i el temps, pseudònim Edelweis i Bloomsday, pseudònim Guinnes.

En la següent ronda de votacions, El jou rep un vot; Memòria de calamar cap vot; La pianista guerxa cap vot; L’amic i el temps cap vot; Bloomsday tres vots.

Queda per tan pro­cla­mada guan­ya­dora l’obra Bloomsday que una vegada oberta la plica, l’autor resulta ser James Joyce de Constantí (Tarra­go­nès), que fa constar que l’obra es titula ori­gi­nal­ment Ulisses.

El jurat vol fer constar que enguany, tractant-se dels 85 anys del premi, ha volgut ser més indulgent a l’hora de decidir-se per una obra guan­ya­dora. Així, els 5 fulls demanats com a màxim en els treballs, ha estat només tingut en compte com a punt de partida a l’hora de deliberar valorant aquells escrits que, malgrat ser més extensos i per tant no cenyint-se estric­ta­ment a les bases, no podien menys­te­nir-se.

Així l’obra guan­ya­dora, Ulisses, malgrat de tractar-se d’un conte de més de 500 pàgines, el jurat considera que donada l’originalitat del treball, una actua­litza­ció de l’obra d’Homer del mateix títol i que narra la vida de Leopold Bloom durant un dia a la ciutat irlandesa de Dublín, con­cre­ta­ment el 16 de juny del 1904, val la pena de publicar al nostre setmanari La Veu de Santa Maria de Puig d’en Cuixa.

L’autor rebrà 150 euros gràcies a la gene­ro­si­tat de la família Altès, 15 exemplars del número corres­po­nent de La Veu de Santa Maria de Puig d’en Cuixa on es publicarà el treball i l’obra escul­tò­rica al·legòrica El sol i la metralla de l’artista local i membre del jurat Amanda Casademón.

El jurat es posa en contacte amb el Sr. Joyce, que es mostra molt content i emocionat per haver acon­se­guit el premi i manifesta la seva impos­si­bi­li­tat, malgrat que li faria molta il·lusió, de venir-lo a recollir per­so­nal­ment, doncs en aquest moment es troba a Besalú gaudint d’una beca Erasmus.

Santa Maria de Puig d’en Cuixa, 15 de novembre del 2014