Revista literaria avant la lettre

En defensa de Pere el Catòlic i contra les calúmnies malintencionades que s’han escampat darrerament per difamar el seu honor i la seva professionalitat

Al Llibre del fets, Jaume I explica com el seu pare, Pere el Catòlic, va preparar la decisiva batalla de Muret: «El dia que féu la batalla havia jagut amb una dona, de tal manera que Nós sentírem a dir després al seu reboster, que havia estat present, i a d’altres que ho varen veure amb els seus ulls, que ni a la lectura de l’evangeli pogué estar dret». A la batalla de Muret Pere el Catòlic va perdre tots els terri­to­ris que tenia al Nord dels Pirineus, que eren el que cien­tí­fi­ca­ment ara s’anomena El Sud de França. De propina va perdre la vida i les ves­ti­men­tes que el cobrien.

Als nous estudis del Depar­ta­ment d’Història Medieval Aplicada de la Uni­ver­si­tat de Paris V publicats a la revista Strap-on, hi ha una trans­crip­ció del document amb la petició de material que va fer Pere el Catòlic al seu Road-manager la nit abans, per tal de preparar la batalla:

-Aigua de cereals enviada des d’Edimburg, dotze barrals
-Ceres e olis

-Una fembra gran, una de mitjana e una de petita
-Tres cadires
-Tres lits
-Tres escu­de­lles de sopa
-Sopa bona e suficient
-Una perruca amb rínxols d’or
-Pelatges d’ós
-Ceres, olis e mantega.

-Set reus sarraïns amb pelatge bo e abundós
-Una escudella amb clares d’ou
-Tres mesures de farina
-Un guantelet de ferro
-Ceres, olis e mel.

-Tova­llo­les netes e blanques
-Una esclava ab una escombra.

Per tot plegat concloem que la indis­po­si­ció que va patir Pere el Catòlic el 12 de setembre de 1213 va ser con­se­qüèn­cia d’uns problemes gàstrics, sens dubte oca­sio­nats per la mala con­ser­va­ció d’aliments a l’època.